De Belgische wetgeving legt aan de elektronische-communicatieoperatoren een aantal verplichtingen inzake transparantie op. De verplichtingen verschillen naargelang het type operator, bv. operator van een internettoegangsdienst, operator van een interpersoonlijke communicatiedienst, operator van een transmissiedienst voor het verlenen van omroep of een M2M-dienst. De verplichtingen worden hieronder samengevat.

Voor meer details verwijzen we naar de artikelen 108 tot 112 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (verder “WEC”).

Contracten 

Art. 108 WEC

Het merendeel van de contracten tussen operatoren en consumenten en de standaardcontracten afgesloten met een micro-onderneming, kleine onderneming, een micro-organisatie zonder winstoogmerk of een kleine organisatie zonder winstoogmerk moeten op een duidelijke en begrijpelijke manier de informatie bevatten die is opgesomd in artikel 108, §1 van de WEC. Daartussen vinden we de identiteit en het adres van de operator, de informatie over de aangeboden diensten en, indien van toepassing, de toegepaste tarieven, alsook informatie over de duur van het contract. 

De lijst moet voor internettoegangscontracten samen gelezen worden met de uitleg die volgens artikel 4 van de Open Internet Verordening (EU) 2015/2120 en het besluit van het BIPT van 2 mei 2017 betreffende de mededeling van de snelheid van een vaste of mobiele breedbandverbinding moet gegeven worden. 

Het contract moet telkens worden bijgewerkt als er wijzigingen worden aangebracht. 

Informatie uit de lijst moet op een duidelijke en begrijpelijke manier verstrekt worden, voorafgaand aan het eigenlijke sluiten van het contract en in de regel op een duurzame gegevensdrager.

Bepaalde informatie moet bovendien ook verstrekt worden in een samenvatting van het contract.

Ook deze samenvatting moet in de regel voor het sluiten van het contract verstrekt worden (zoniet kan het contract pas van kracht worden wanneer de consument of beschermde zakelijke gebruiker, na ontvangst van de samenvatting, zijn akkoord heeft bevestigd).

Een uitvoeringsverordening van de Europese Commissie bepaalt welke informatie in de contractsamenvatting moet opgenomen worden. 
De contractsamenvatting moet leesbaar en zo beknopt mogelijk opgesteld zijn.

Facturen (artikel 110 WEC)

Basisfactuur 

De operator moet om de drie maanden een gespecificeerde basisfactuur bezorgen.

Die factuur:

 • moet duidelijk verwijzen naar de tariefvergelijker;
 • moet vermelden of het contract voor bepaalde of onbepaalde duur gesloten is en, afhankelijk van het geval, op welke datum er geen restwaarde meer betaald moet worden voor de eindapparatuur die gebonden is aan het inschrijven, of de datum vanaf wanneer er geen opzeggingsvergoeding meer verschuldigd is (in het geval van een contract van bepaalde duur);
 • moet, in het geval van het aanbieden van een internettoegangsdienst, ten minste éénmaal per jaar, leesbaar en expliciet, de aangeboden faciliteiten vermelden voor het behoud van het e-mailadres na de beëindiging van de overeenkomst;
 • moet het “Easy Switch”-nummer vermelden, dat nuttig is bij het overstappen naar een andere vaste operator.

Ziehier een overzicht van de informatie die op de facturen moet staan krachtens het ministerieel besluit van 12 november 2009:

 • per categorie van afzonderlijke verrichting:
  • een omschrijving van de categorie van afzonderlijke prestatie die werd geleverd tijdens de referentieperiode van de factuur of waarvoor een vooruitbetaling wordt gevraagd;
  • het aantal keer dat het eenheidstarief werd toegepast in de loop van de referentieperiode;
  • het gefactureerde globale bedrag;
 • de eventuele kortingen of promotievoorwaarden;
 • het totale te betalen bedrag van de factuur;
 • voor elk contract van bepaalde duur, de datum waarop dat contract verstrijkt.

Meer gespecificeerde factuur 

Op verzoek verstrekt een gratis meer gespecificeerde factuur het overzicht van de oproepen en het internetgebruik. De klant kan die factuur opvragen wanneer hij/zij niet akkoord gaat met het te betalen bedrag.    

Vermelding van het meest gunstige tariefplan

Artikelen 109 en 110/1 WEC

De operator moet ten minste één keer per jaar op een duurzame drager het tariefplan vermelden dat voor de gebruiker het meest gunstige zou zijn rekening houdend met zijn gebruikspatroon.  

De gebruiker mag bovendien aan de operator vragen dat hij vermeldt welk tariefplan het meest gunstige is voor hem. De operator moet binnen een termijn van maximaal twee weken antwoorden.

Informatie in verband met de tariefplannen 

Publicatie van informatie

Art. 111, §1 WEC

Een operator van een internettoegangsdienst of van een interpersoonlijke communicatiedienst onderworpen aan gebruikvoorwaarden is verplicht om per dienst en, waar nodig, per tariefplan vergelijkbare, duidelijke, volledige en bijgewerkte transparante informatie te publiceren opgesomd in artikel 111, § 1 van de WEC. Daartussen vinden we contactgegevens, beschrijving van de diensten, nazorg, onderhoudsdiensten en klantenservice die worden aangeboden, algemene voorwaarden, informatie voor eindgebruikers met een beperking, informatie over toegang tot de nooddiensten en informatie over klachtenbehandeling, waaronder in eerste instantie bij de operator zelf en vervolgens bij de Ombudsdienst voor telecommunicatie. 

Op vraag van het BIPT moeten de operatoren de informatie die zij zullen publiceren vooraf meedelen aan het BIPT, zodat het BIPT de informatie kan valideren of de nodige aanpassingen kan vragen.

Tariefvergelijkingsprogramma

Art. 111, § 2, WEC - bestetarief.be - Koninklijk besluit van 2 september 2018 betreffende de automatische verbinding tussen het verbruiksprofiel en de elektronische toepassing voor de tariefvergelijking op de website van het Instituut 

In het kader van de invoering van de tariefvergelijker moet elke operator zijn tariefplannen, alsook de wijzigingen ervan invoeren in de elektronische tool voor prijsvergelijking op de website van het BIPT, uiterlijk 15 werkdagen voor de publicatie ervan. Terzelfder tijd moet de operator aan het BIPT een volledige beschrijving van het nieuwe tariefplan of van elke wijziging ervan voorleggen alsook een elektronische verwijzing naar de internetpagina waarop het betrokken tariefplan wordt beschreven.

Waarschuwingsmechanismen 

Art. 112, WEC - Koninklijk besluit van 9 juli 2013 inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersen - Besluit van 20 november 2012 betreffende de lijst van bovengrenzen die de operatoren aan hun klanten moeten aanbieden zoals bepaald in artikel 112 van de wet betreffende de elektronische communicatie

De wet voorziet in de invoering van een mechanisme, aangeboden door de operatoren, en bedoeld om de klanten in staat te stellen de kosten van de elektronische-communicatiediensten te controleren.

Ziehier de voornaamste elementen van dat mechanisme:

 • het betreft de “post-paid” mobiele telefonie;
 • het zorgt voor een dubbele waarschuwing: een voor het forfait van het abonnement en een ander voor een plafond boven het forfait dat de klant vastlegt met zijn operator;
 • het plafond wordt standaard vastgelegd op € 50, btw inbegrepen (boven op het bedrag van het forfait), maar het is mogelijk om andere plafonds vast te leggen (zie wat dat betreft het besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2012, blz. 5).

Documenten

Naar boven