Met de huidige algemene richtlijnen wenst het BIPT te verduidelijken hoe het omgaat met een klacht die eraan wordt voorgelegd met betrekking tot de aanleg van telecominfrastructuur op private eigendommen op basis van artikel 99 van de wet van 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Een operator heeft het recht om voor de uitrol van zijn netwerk o.m. gebruik te maken van gevels die uitgeven op de openbare weg. Voordat een operator dergelijke werken aan een private eigendom uitvoert dient deze echter eerst ‘overeenstemming’ na te streven met de desbetreffende eigenaar. Het BIPT geeft in het huidige document mee wat het verstaat onder ‘overeenstemming’.

Bij klachten zal het BIPT sowieso in eerste instantie nagaan of er een informele oplossing kan worden gevonden, om zo snel en efficiënt mogelijk tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat te komen. 

Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan een formele procedure opgestart worden waarbij de betrokken operator, per aangetekend schrijven, de eigenaar op de hoogte stelt van de voorgenomen werken en de eigenaar vervolgens 8 dagen de tijd heeft om een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het BIPT.

 

Dit document beschrijft hoe het BIPT verder deze procedure aanpakt.

Gemotiveerde bezwaren kan u indienen per e-mail op het adres: info@bipt.be of per aangetekende zending gericht aan het algemene adres van het BIPT.

Meer informatie over de aanleg van glasvezel kan u vinden op volgende website: https://www.glasvezelinfo.be/

Naar boven