De toegang tot de markt van de elektronische communicatie is vrij.

Alvorens een activiteit als operator op de Belgische markt uit te oefenen, moet men zich verplicht bij het BIPT aanmelden. Die verplichting is echter niet van toepassing op operatoren die nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten aanbieden.

Deze kennisgeving gaat gepaard met de betaling van een enige heffing. Bovendien wordt een jaarlijks recht aangerekend door het BIPT. De enige heffing en het jaarlijkse recht maken het mogelijk om de kosten voor het beheer en de follow-up van de dossiers te dekken.

Elke lidstaat besluit of hij zijn operatoren (behalve de operatoren die nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten aanbieden) al dan niet verplicht zich bij zijn bevoegde autoriteit aan te melden. In België is ervoor gekozen een dergelijke kennisgeving te verplichten. Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (“Berec”) onderhoudt een databank van de Unie met de kennisgevingen die door de operatoren aan de bevoegde autoriteiten bezorgd zijn (het BIPT voor België). Het BIPT zendt Berec alle kennisgevingen onverwijld langs elektronische weg toe. 

Operatoren dienen ervoor te waken dat hun activiteiten voldoen aan de verplichtingen die hen in het reglementaire kader worden opgelegd.

Meer informatie vindt u onder de verschillende categorieën aan de rechterkant van deze pagina. 

Naar boven