Voor het verlenen van een dienst van brievenpostzendingen – aangetekende of niet – die deel uitmaakt van de universele dienst is een vergunning van het BIPT vereist. 

Deze vergunningsaanvraag, gebaseerd op het vergunningsformulier, wordt per aangetekende zending aan het BIPT gericht. 

De toekenningsvoorwaarden van de postvergunning moeten over de volledige duur van de vergunning worden vervuld.

Bovendien heeft de houder van de vergunning met name de volgende verplichtingen:

  • zorgen voor de regelmatigheid en de betrouwbaarheid van de verlening van de postdiensten; in geval van onderbreking of stopzetting van de dienstverlening is de aanbieder verplicht het Instituut onmiddellijk, en de gebruikers zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
  • aan het Instituut, de gebruikers en aanbieders van postdiensten geregeld inlichtingen verstrekken over de prijzen en de kwaliteitsnormen en de kenmerken van de aangeboden diensten;
  • het betalen van een reguleringsbijdrage om de werking van het BIPT te financieren (De vergunninghouders waarvan de omzet op de Belgische postmarkt gelijk is aan of minder bedraagt dan 500.000 EUR zijn vrijgesteld van de betaling van de retributie);
  • inzake tewerkstelling wordt elke persoon die vergunningsplichtige activiteiten verricht vermoed te zijn tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst.

Ter informatie, artikel 6 van de postwet van 26 januari 2018 en titel 3 van het koninklijk besluit van 14 maart 2022 bevatten de regels met betrekking tot de vergunning.

Voor alle vragen met betrekking tot de postreglementering, kan u contact opnemen met het BIPT op postalsector@bipt.be.

Naar boven