Eindgebruikers krijgen toegang tot telecommunicatiediensten via nummers. Daarom is de ontwikkeling van een efficiënt nummeringsplan een belangrijke bepalende factor voor de kwaliteit en het succes van telecommunicatiediensten.

Het internationale nummeringsplan wordt beheerd door de Internationale Telecommunicatie Unie in de sector Standaardisatie (ITU-T). De uitwerking en het beheer van het nationale nummeringsplan (NNP) behoort tot de bevoegdheid van de nationale instanties (in België: het BIPT). Het BIPT moet ervoor zorgen dat een gelijke toegang voor operatoren wordt gecreëerd tot adequate nummerreeksen, zowel op kwalitatief als kwantitatief vlak. Eveneens moet de algemene nummervoorraad van deze schaarse hulpbron op peil worden gehouden. Dit gebeurt via belangrijke aanpassingen aan de nummeringsplannen na raadpleging van de sector en het publiek.

Een nummer kan informatie bevatten over het type dienst (merkinformatie in verband met de geleverde dienst!), de plaats van de opgeroepene (geografische informatie), de gebruikte operator (onderscheid tussen operatoren) en over de kostprijs. Merk op: al deze kenmerken hoeven niet altijd aanwezig te zijn en sommige zijn aan het verdwijnen.

Nummeroverdraagbaarheid staat centraal in het telecommunicatiebeleid. Hiervoor zijn er twee basisredenen. Nummers zijn een belangrijk middel voor communicatie met de klanten. Elke wijziging ervan heeft een directe belangrijke negatieve impact op potentiële klantencontacten. Verder bestaat er door het openstellen van de telecommunicatiemarkten een toenemende bezorgdheid dat nieuwkomers op een oneerlijke manier behandeld zouden worden, aangezien potentiële klanten van nummer zouden moeten veranderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gebrek aan nummeroverdraagbaarheid de kansen van nieuwkomers ernstig beperkt. Daarom is beslist de nummeroverdraagbaarheid in te voeren. Hiervoor is onder het voorzitterschap van het BIPT een "Number Portability Task Force" opgericht.

De dienst Nummering is ook verantwoordelijk voor de problematiek van carrier select en preselect. Dit zijn systemen waarbij eindgebruikers toegang kunnen krijgen tot diensten van andere operatoren dan diegenen waarmee ze een directe verbinding hebben.

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie zetelt eveneens in de raad van bestuur van DNS Belgium (registratie van domeinnamen in België.

Formulieren

De aanvragen voor nummers moeten gebeuren volgens de bepalingen opgenomen in het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers [BS - 28.06.2007]. De aanvraagformulieren kunnen enkel worden beschouwd als een hulpmiddel en leidraad.

Documenten

Naar boven