Beeld van een harde schijfDe federale Open Data-strategie moedigt aan om overheidsinformatie ter beschikking te stellen aan het publiek en te hergebruiken; het BIPT doet hier aan mee. Dit hergebruik wordt omkaderd door een wet en een koninklijk besluit. De open data van het BIPT vindt u terug op de dataportal van het BIPT en op het federale platform Open Data; verzoeken tot hergebruik mogen via deze portal worden ingediend of rechtstreeks aan het BIPT worden gericht. Uw vragen in verband met het hergebruik van de data van het BIPT mag u rechtstreeks aan info@bipt.be mailen.

De federale strategie Open Data, die de terbeschikkingstelling en het hergebruik van overheidsdata (“openstelling van data”) aanmoedigt, kadert binnen de Europese prioriteiten inzake digitale ontwikkeling.

Het nagestreefde doel is om, in de mate van het mogelijke, de beschikbaarheid van de overheidsinformatie te veralgemenen met het oog op het hergebruik ervan voor publieke of private, commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Aangezien wordt aangenomen dat de openstelling van data en de circulatie ervan een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van nieuwe diensten, het aanzwengelen van de economische groei en de bevordering van de sociale verbintenis, wordt de informatie in het bezit van de overheidssector als een belangrijke grondstof beschouwd.

Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie, zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/37/EU, werd met name omgezet in Belgisch recht door

Op basis daarvan kan elke (natuurlijke of rechts-) persoon een verzoek tot hergebruik van informatie richten aan het BIPT.  De procedure is vastgelegd in de artikelen 9 tot 15 van het koninklijk besluit van 2 juni 2019.

Het verzoek mag schriftelijk ofwel rechtstreeks aan het BIPT worden gericht ofwel via de federale portal Open Data en moet het volgende vermelden:

  • Het precieze bestuursdocument dat wordt gevraagd;
  • De vorm waarin het document moet worden verstrekt;
  • Het beoogde doel.

Indien mogelijk zal het document onvoorwaardelijk ter beschikking worden gesteld, conform het principe waarin artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 2019 voorziet.

In bepaalde gevallen kunnen evenwel voorwaarden voor hergebruik worden opgelegd om juridische of technische redenen, zoals de bescherming van de intellectuele eigendom of persoonsgebonden gegevens.

Sommige types van documenten zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de regels in verband met het hergebruik van overheidsinformatie.  Dat is, meer in het bijzonder, het geval voor de bestuursdocumenten die onvolledig en onafgewerkt zijn, wanneer intellectuele rechten van derden van toepassing zijn of wanneer de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur er de toegang toe verbiedt.

De open data van het BIPT zijn terug te vinden op de dataportal van het BIPT en op het federale platform Open Data.

Elke vraag in verband met het hergebruik van de data van het BIPT mag rechtstreeks aan info@bipt.be worden gericht.

Naar boven