Alle aanbieders van postdiensten, ongeacht of ze in het kader van de universele dienst diensten aanbieden en of ze onderworpen zijn aan de vergunningsplicht, moeten voldoen aan een aantal minimale verplichtingen: 

 • de essentiële eisen, zijnde de niet-economische redenen van algemeen belang die de Staat ertoe kunnen bewegen voorwaarden inzake het aanbieden van postdiensten op te leggen, bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van de brievenpost, de veiligheid van het functioneren van het netwerk, de naleving van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en socialezekerheidsregelingen, enz.;
 • intern een transparante, eenvoudige en niet te dure procedure invoeren voor de billijke en snelle behandeling van klachten van gebruikers;
 • de gebruikers van de postdiensten via hun website en via al hun commerciële contracten inlichten over de procedure voor het indienen en de behandeling van klachten die aan hun diensten zijn gericht, alsook over de beroepsmogelijkheid bij de Ombudsdienst voor de postsector. Om te zorgen voor een efficiënte behandeling van de geschillen die aan de ombudsdienst worden voorgelegd, sluiten de aanbieders na ten minste 12 ontvankelijke klachten in de loop van het jaar een protocol met de ombudsdienst waarin de nadere regels voor de klachtenbehandeling worden bepaald;
 • alle personeelsleden en in het bijzonder de personeelsleden van de commerciële diensten, klantenrelaties en informatiediensten, inlichten over de beroepsmogelijkheden van de gebruikers bij de aanbieder zelf en bij de ombudsdienst;
 • op verzoek van de gebruiker de contactgegevens van de ombudsdienst verschaffen;
 • de personen belast met de verdeling van de geadresseerde postzendingen identificeerbaar maken voor de bevolking en ervoor zorgen dat de postzendingen, met uitzondering van de kranten, een herkenningsteken dragen aan de hand waarvan de aanbieder van postdiensten die deze zending aanvankelijk heeft behandeld, kan worden bepaald;
 • het verbod in acht nemen om met kennis van zaken zendingen te vervoeren of te bestellen die aan de buitenkant vermeldingen dragen die duidelijk in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 • de voorwaarden naleven die de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, heeft vastgesteld met name met betrekking tot:
  • de behandeling en de distributie van de postzendingen;
  • de onverdeelbare zendingen en de onbestelbare zendingen;
  • het gebruik en de verkoop van postzegels en van andere titels die het recht op de verrichting van een postdienst materialiseren; en
  • de zendingen die niet toegelaten zijn tot het postvervoer.

Daarnaast dient gewezen te worden op de specifieke regels inzake zendingen en stoffen die niet mogen vervoerd worden in het kader van een postdienst. Volgende zendingen en voorwerpen worden niet tot het postale vervoer toegelaten:

 • zendingen die onder de toepassing vallen van het strafwetboek of van strafrechtelijke bepalingen;
 • voorwerpen die door hun aard of hun verpakking gevaar kunnen opleveren voor personen of die zaken zouden kunnen bevuilen of beschadigen;
 • wapens, met inbegrip van dolken, dolkmessen en knotsen.

 Volgende voorwerpen mogen niet ingesloten worden in postzendingen:

 • verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 • ontplofbare, ontvlambare of radioactieve en andere gevaarlijke stoffen. Bepaalde van deze stoffen kunnen evenwel vervoerd worden als de vervoerder beschikt over een specifieke vergunning van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Daarnaast zijn er bijzondere bepalingen die vallen onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit

 Uitzonderlijk worden de hierna vermelde dieren toegelaten in de postzendingen, andere dan zendingen met aangegeven waarde:

 • bijen, bloedzuigers en zijdewormen gesloten in doosjes die zo gemaakt zijn dat alle gevaar uitgesloten is;
 • het verzenden van parasieten, insecten e.d. tussen officieel erkende instellingen is onderhevig aan specifieke regels.

De aanbieders van postdiensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze verplichtingen door hun onderaannemers en de personen die voor hun rekening optreden.

De contactgegevens van de persoon die behoorlijk gemachtigd is om de aanbieder van postdiensten te vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met de ombudsdienst voor de postsector, worden meegedeeld aan het BIPT en aan de ombudsdienst.

Naar boven