Een operator is bijdragen verschuldigd aan het BIPT na zijn kennisgeving. Er bestaan twee soorten bijdragen: enige heffingen bestemd om de kosten voor de kennisgeving te dekken en jaarlijkse rechten bestemd om de kosten voor het dossierbeheer te dekken. 

Wat zijn de kosten voor een kennisgeving? 

Een eerste kennisgeving houdt de betaling van twee bijdragen in: 

Het registratierecht: basisbedrag voor een aangemelde dienst of een aangemeld netwerk, of het forfaitaire dubbele bedrag vanaf een combinatie van twee aangemelde diensten en/of netwerken.

Registratierechten  Bedragen 2024
1 x openbaar elektronische-communicatienetwerk  € 876
1 x elektronische-communicatiedienst  € 876
Gebundelde kennisgeving (= vanaf 2 diensten/netwerken) € 1 752
Dienst of netwerk zonder winstoogmerk  € 161
Overige dienst of overig netwerk € 161
Gegroepeerde kennisgeving  € 321

De jaarlijkse rechten worden pro rata berekend, in twaalfden, de maand waarin de aanvraag wordt ingediend bij het BIPT inbegrepen en alles afgerond naar de volgende eenheid. 

Wat is het bedrag van de jaarlijkse rechten? 

De jaarlijkse rechten worden berekend op basis van de relevante omzet verwezenlijkt tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van facturering in kwestie. Indien de telecomactiviteiten worden uitgeoefend zonder winstoogmerk, dan is de bijdrage forfaitair. Het omzetcijfer moet evenwel worden aangegeven. Indien u geen of nog geen omzet verwezenlijkt maar u aangemeld blijft als operator, dan moet ook het gebrek aan omzet worden aangegeven. 

Jaarlijkse administratieve bijdrage   Bedragen 2024
Dienst of netwerk zonder winstoogmerk
 
€ 401
 
Omzet 2023  
€ 0 =< omzet < € 1.000.000 € 818
€ 1.000.000 < omzet <= € 5.000.000  € 12 028
€ 5.000.000 < omzet <= € 10.000.000 € 24 056
€ 10.000.000 < omzet <= € 50.000.000 € 40 093
€ 50.000.000 < omzet < € 1.000.000.000 € 120 278
omzet > € 1.000.000.000 € 240 555

Het eerste jaar van de kennisgeving wordt deze bijdrage berekend naar rata van het aantal resterende maanden van het jaar waarbij de maand van de aangifte gerekend wordt als een volledige maand.

Wat zijn de wettelijke grondslagen voor deze bijdragen? 

De wettelijke grondslagen zijn het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. 

Contact

U kunt ons bereiken via 02/226 89 32 (+32 2 226 89 32) of via e-mail, of ook via post gericht aan het BIPT, dienst “Netwerken en Diensten”, Koning Albert II-laan 35 bus 1, 1030 Brussel.

Welke andere mogelijke wettelijke kosten zijn er?

Nummering

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kosten en rechten voor het gebruik van nummercapaciteit in België.

Voor de aansluiting op de CRDC (centrale referentiedatabank voor nummeroverdraagbaarheid) moet een operator gereguleerde bijdragen betalen  aan de VZW voor Nummeroverdraagbaarheid.

Meer info vindt u in de sectie "Rechten en Plichten" onder fiche: “Nummeroverdraagbaarheid en "Easy Switch"-processen ondersteunen

Financiering van de ombudsdienst

Operatoren financieren de middelen die nodig zijn voor de werking van de ombudsdienst.  

Het BIPT bepaalt jaarlijks het bedrag van de ombudsbijdrage voor elke betrokken onderneming. 

Het bedrag stemt overeen met het bedrag van de financiële middelen die nodig zijn voor de werking van de ombudsdienst, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die gelijk is aan het aandeel van de onderneming in de omzet die tijdens het voorgaande jaar behaald is door alle betrokken ondernemingen voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen.

De eerste € 1.240.000 van de jaarlijkse omzet van iedere onderneming worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de bijdrage. Formulier voor de aangifte.

Meer info vindt u in de sectie "Rechten en Plichten" van de fiche Financiering van de ombudsdienst.

Fonds voor de nooddiensten

Het "Fonds voor de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden” is de rechtspersoon die de kosten van de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden, controleert, ze recupereert bij de betrokken operatoren en ze doorstort aan de nooddiensten die ter plaatse hulp bieden. Hier vindt u meer informatie en meer bepaald over hoe het fonds het aandeel van de kosten bepaalt die door een operator moeten worden vergoed.

Hieronder vindt u de jaarlijkse gebruiksrechten voor frequenties:

  Niet geïndexeerd Geïndexeerd (2023)
Rechten per MHz 700MHz € 91 200,00 € 112 500,00
Rechten per MHz 800MHz € 87 500,00 € 112 500,00
Rechten per MHz 900MHz € 91 200,00 € 112 500,00
Rechten per MHz 1400MHz € 50 000,00 € 61 700,00
Rechten per MHz 1800MHz € 50 000,00 € 61 700,00
Rechten per MHz 2100MHz € 50 000,00 € 61 700,00
Rechten per MHz 2600MHz € 26 000,00 € 36 600,00
Rechten per MHz 3600MHz € 10 000,00 € 12 400,00

Meer informatie omtrent frequenties en gebruiksrechten vindt u op deze pagina.

Naar boven