De fabrikanten

Radioapparatuur mag enkel op de markt worden aangeboden (namelijk verkocht worden) wanneer deze is ontworpen en vervaardigd conform de essentiële eisen. Deze essentiële eisen zijn vastgelegd in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, meer in het bijzonder hoofdstuk IV en het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur. Die de Europese richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad (RED) omzetten in Belgisch recht.

De fabrikanten moeten ervoor zorgen dat hun producten aan de eisen voldoen. Zij moeten onder andere:

 • de technische documentatie opstellen;
 • de CE-markering aanbrengen;
 • de EU-conformiteitsverklaring opstellen;
 • de technische documentatie en de EU-conformiteitsverklaring gedurende 10 jaar nadat het product in de handel is gebracht bewaren;
 • (zichzelf) identificeren: geregistreerde handelsnaam, adres, type-, partij- of serienummer op het product;
 • de bevoegde autoriteiten informeren in geval van risico voor de consument;
 • alle documenten die de conformiteit van het product aantonen ter beschikking stellen van de controle-instanties. 

Het is de fabrikant die verantwoordelijk is voor zijn product!

De invoerders

De invoerders mogen enkel conforme radioapparatuur aanbieden op de markt. Ze moeten zich er onder andere van vergewissen dat:

 • de fabrikant de conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft toegepast;
 • de radioapparatuur in ten minste één lidstaat kan functioneren;
 • de fabrikant de technische documentatie heeft samengesteld;
 • de radioapparatuur het CE-merkteken draagt en vergezeld wordt van de EU-conformiteitsverklaring;
 • hun identiteit, handelsnaam, adres, gedeponeerd handelsmerk zich op het product of op de verpakking bevindt;
 • de radioapparatuur vergezeld wordt van instructies en informatie in het NL, FR, DU;
 • zolang de apparatuur zich onder hun bevoegdheid bevindt, de conformiteit niet in het gedrang komt;
 • indien ze beschouwen dat een toestel niet conform is, ze de nodige correctiemaatregelen treffen om het conform te maken, ze het van de markt halen of terugroepen indien nodig;
 • ze gedurende 10 jaar een kopie van de EU-conformiteitsverklaring bewaren en de technische documentatie kan worden verstrekt worden op verzoek van het BIPT.

De verdelers

Wanneer ze radioapparatuur op de markt brengen, dienen de verdelers zich er onder andere van te vergewissen dat:

 • de radioapparatuur het CE-merkteken draagt en vergezeld wordt van de EU-conformiteitsverklaring;
 • de radioapparatuur vergezeld wordt van instructies en informatie in het NL, FR, DU;
 • indien ze menen dat een toestel niet conform is, ze dit toestel pas aanbieden op de markt nadat het conform werd gemaakt;
 • zolang de apparatuur zich onder hun bevoegdheid bevindt, de conformiteit niet in het gedrang komt;
 • ze samenwerken met het Instituut om de conformiteit te bewijzen en de risico’s te beperken die de door hen op de markt aangeboden radioapparatuur inhoudt.

Algemene houdersvergunning

De fabrikanten, invoerders en verdelers moeten zich ervan vergewissen dat ze een algemene houdersvergunning hebben verkregen voor alle radioapparatuur die aan een vergunning is onderworpen (zie KB 18 december 2009).

Naar boven