De markt van de postdiensten werkt niet in een vacuüm.

Daarom heeft het BIPT betrekkingen aangeknoopt met een groot aantal organisaties.

Europese Unie 

Het BIPT volgt en neemt actief deel aan het Comité van de Postrichtlijn (PDC) die door de Postrichtlijn van het Europees Parlement en de Raad werd opgericht. 

ERGP 

Nu de postmarkten over heel Europa zijn vrijgemaakt, is een sterkere samenwerking tussen onafhankelijke nationale regelgevende instanties des te belangrijker. Om de beste praktijken op het gebied van regelgeving uit te werken, wordt de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten (ERGP) een integraal deel van een interne postmarkt en is deze de drijvende kracht om ervoor te zorgen dat de Europese burger over een echte keuze beschikt, die voortvloeit uit een concurrerende markt. Dit zal ook een positieve impact hebben op innovatie binnen de snel veranderende postsector. De ERGP zal bijdragen tot een consistente toepassing van het reglementaire kader voor de postdiensten via samenwerking met de EC en de regelgevende instanties in de ERGP. In deze Europese samenwerking is er wel voldoende aandacht  voor de specifieke nationale omstandigheden waarin het BIPT en de Belgische markten zich bevinden. 

De ERGP "Midterm"-strategie 2020-2022 is opgebouwd rond drie assen, namelijk:   

  • De postsector herbekijken  
  • Promoten van een competitieve Europese interne postmarkt  
  • Mondig maken van eindgebruikers en het garanderen van een gebruikersgerichte universele dienst. 

CERP 

Het CERP (Europees Comité voor postregulering) maakt deel uit van de CEPT (Europese Conferentie van de Administraties van Post en Telecommunicatie). Het CERP is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de instanties voor postale regulering van de lidstaten van de Europese Conferentie van de Administraties van Post en Telecommunicatie (CEPT), d.i. een totaal van 46 landen. 

De CERP coördineert het UPU-werk vanuit een Europese invalshoek enerzijds en denkt na over het postale regelgevende kader anderzijds. 

UPU 

De Wereldpostvereniging (UPU), die zetelt in Bern (Zwitserland), werd opgericht in 1874. Sinds 1948 heeft ze het statuut van gespecialiseerde organisatie onder het VN-stelsel. Vandaag telt ze 192 leden. 

Krachtens het Verdrag van Bern van 1874 zijn alle contracterende partijen van de Akten van de UPU verplicht om conform het wederkerigheidsbeginsel brievenpost uit te wisselen met inachtneming van de vrijheid van doorvoer en om de postzendingen die van andere gebieden afkomstig zijn en over hun land verlopen niet verschillend te behandelen, maar als hun eigen postzendingen. 

De meerwaarde van de Wereldpostvereniging bestond erin een enige multilaterale overeenkomst te creëren die uniforme regels garandeerde voor de verzending van de internationale post.  

De UPU draait rond vier assen.

Het Wereldpostcongres 

Het Wereldpostcongres is het hoogste orgaan van de UPU. Het wordt om de vier jaar gehouden en brengt gevolmachtigden van alle lidstaten bijeen. Het 27e Congres zal worden gehouden in augustus 2020 in de hoofdstad van de Ivoorkust, Abidjan. 

De voornaamste functies zijn van wetgevende en strategische aard. Het kiest de directeur-generaal en de vicedirecteur-generaal alsook de leden van de Administratieve Raad (CA) en de Raad voor Postexploitatie (POC). Het hoogste orgaan bepaalt ook het budgettaire plafond voor de komende vier jaar. Ten slotte worden ook de nieuwe akten aangenomen tijdens het vierjaarlijkse congres. 

De Administratieve Raad 

De Administratieve Raad (CA) telt 41 lidstaten en komt tweemaal per jaar samen in de zetel van de UPU in Bern. De CA verzekert de continuïteit van de werkzaamheden van de UPU tussen de Congressen in, ziet toe op de activiteiten van de Vereniging en onderzoekt reglementaire, administratieve, wetgevende en juridische kwesties. Verder keurt de CA de begroting en de rekeningen goed. 

De Raad voor Postexploitatie 

De Raad voor Postexploitatie (POC) is het orgaan van de UPU dat belast is met technische en operationele aangelegenheden en komt eveneens tweemaal per jaar samen in de zetel van de UPU in Bern. Het telt nu 40 lidstaten (maar vanaf 2020 48 lidstaten) die worden verkozen tijdens het Congres.  

De leden bespreken operationele, technische, economische en commerciële aspecten van de postactiviteiten. Het werkprogramma van de POC focust op de middelen om de aangewezen operator van het land te helpen zijn producten en diensten te moderniseren en te perfectioneren. De POC formuleert eveneens aanbevelingen voor de lidstaten over de standaarden voor de technologische processen en voor de processen die uniforme praktijken vereisen. 

Het Internationaal Bureau 

Het Internationaal Bureau, dat ongeveer 250 werknemers telt, zorgt voor de dagelijkse werking van de UPU. 

Naar boven