De wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie heeft onder andere een artikel 114/1, § 2, ingevoerd in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna de WEC). Dat artikel luidt als volgt (wij onderstrepen): "De ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken of openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden, stellen het Instituut onverwijld in kennis van elke inbreuk op de veiligheid of elk verlies van integriteit die een belangrijke impact heeft op de exploitatie van netwerken of diensten. Na voorafgaande machtiging van de minister, preciseert het Instituut in welke hypothetische gevallen de inbreuk op de veiligheid of het verlies van integriteit een belangrijke impact heeft in de zin van dit lid." Dit besluit voert onder andere de laatste zin van de voormelde bepaling uit.

Naar boven