• FAQ

  Wanneer er een voortdurend of regelmatig voorkomend aanzienlijk verschil is tussen de werkelijke snelheden van de internettoegangsdienst en de snelheden die de ISP in het contract heeft aangegeven.

   

  1. Als dat het geval is, dan moet de ISP in principe acties ondernemen om het beloofde niveau te halen. Als deze acties het probleem niet oplossen, dan heeft u recht op andere contractuele herstelmaatregelen, zoals een vergoeding van de schade en/of de ontbinding van de overeenkomst.
  2. Indien u geen bevredigend resultaat bereikt bij de operator, kan u zich in tweede instantie richten tot de Ombudsdienst voor telecommunicatie, die gratis bemiddelt om te komen tot een minnelijke regeling van het geschil.
  3. In derde instantie (of onmiddellijk na een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de operator) kan de rechter een bindende uitspraak doen over de niet-nakoming van het contract.

 • FAQ

  Hoe te werk gaan om de werkelijke snelheid nauwkeurig te meten?

  Er bestaan speedtests (van derde partijen of van operatoren) om de werkelijke snelheidsprestaties van ISPs te meten. Voorbeelden zijn: 

  Op het internet zal u er nog andere vinden. 

  Wanneer u er één geselecteerd heeft, heeft u er belang bij een zo nauwkeurig mogelijk bewijs van de gebrekkige snelheid te verzamelen. 

  Volgende omstandigheden hebben een positieve invloed op de nauwkeurigheid van de metingen:  

  1. gebruik altijd dezelfde speedtest (dit vermijdt afwijkingen ten gevolge van andere speedtests);
  2. zorg voor een vaste verbinding van het meettoestel (laptop) met de modem (dit vermijdt een te lage snelheid door gebruik van WiFi dat beperkt is door muren of andere elektrische apparatuur);
  3. zie erop toe dat andere personen in het huishouden op het moment van de meting geen gebruik maken van het internet (ook zij gebruiken capaciteit die dan niet door de meting kan gebruikt worden en dus het resultaat van de meting verlaagt);
  4. sluit alle andere programma’s (browser, gaming, muziek) op het meettoestel (laptop) af (ook die programma’s gebruiken capaciteit waardoor het resultaat van de meting te laag is);
  5. meet meermaals en gedurende meerdere dagen uw snelheid tussen 19u en 21u. (om aan te tonen dat er voortdurend of regelmatig een te lage snelheid is);
  6. neem screenshots van alle metingen en sla deze op, samen met de dag en tijdstip van elke meting.

  Het BIPT benadrukt dat zelfs met inachtname van al deze tips er nog altijd de beperkingen van het meettoestel zelf zijn. Om bv een snelheid van 1Gbps te meten, moet de laptop beschikken over een netwerkkaart die in staat is om een snelheid van 1Gbps te halen. Bij modernere en/of duurdere laptops is dat vaak al mogelijk, maar bij oudere en/of goedkopere modellen kan dit wel eens ontbreken.

 • FAQ

  Zoek eerst op welke snelheid uw operator u contractueel belooft aan te bieden

  Ga niet uit van de snelheden die operatoren vermelden in hun advertenties.

  Aanbieders van vaste internetdiensten (ISPs) moet in hun contracten en op hun website ook de minimale, maximale en normaliter beschikbare snelheid vermelden.

  Een besluit van het BIPT definieert hoe deze waarden concreet moeten verstaan worden, rekening houdend met de manier waarop netwerken zijn opgebouwd in België: 

  • onder minimale snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid waar de toegangsleverancier nooit onder zal zakken, tenzij bij onderbreking van de dienstverlening;
  • onder normaal beschikbare snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid die een eindgebruiker zou mogen verwachten te krijgen gedurende het grootste deel van de tijd wanneer hij toegang zoekt tot de dienst (d.w.z. gedurende ten minste 95% van de tijd);
  • onder maximale snelheid moet worden verstaan de waarde van de snelheid die de gebruiker mag verwachten op bepaalde momenten, in principe ten minste één keer per periode van 24 uur. 

  De effectieve snelheden moeten zich tussen de minimale en maximale snelheden bevinden en, bij voorkeur, zo dicht mogelijk bij de normaal beschikbare snelheid.

 • Een nieuwe stap in het aanpakken van telefoonfraude

  Publicaties › Persbericht -
  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatblad een koninklijk besluit dat internationale oproepen met Belgische nummer naar Belgische nummers, behoudens uitzonderingen, blokkeert.
 • Geen kandidaturen na tweede oproep voor de veiling van de band 3410-3430 MHz

  Publicaties › Persbericht -
  Tijdens de multibandveiling van 2022 was de 3410-3430MHz-band onverkocht gebleven. Gezien het BIPT geen enkele kandidaatstelling ontving na een eerste oproep voor kandidaatstelling voor de toewijzing van de gebruiksrechten in deze band, lanceerde het BIPT een nieuwe uitnodiging. Het BIPT heeft opnieuw geen enkele kandidatuur voor de veiling van de band 3410-3430 MHz ontvangen.
 • E-commerce

  Pagina's
  De postmarkt evolueert sterk, zowel op technisch als economisch vlak: voor de omzet van de postmarkt werd een groei van 5% opgetekend in 2018; dat percentage bedraagt echter 12,3% voor het segment van de pakjes en snelpostzendingen; het segment van de pakjes en de snelpostzendingen blijft groeien: per inwoner werd (gemiddeld) elke maand een pakje verstuurd of een snelpostdienst gebruikt in 2018; in 2018 vertegenwoordigde e-commerce 2,7% van het BBP van België.
 • Strategisch plan van het BIPT 2024-2026

  Publicaties › Strategisch plan -
  Het strategisch plan van het BIPT bepaalt de strategische assen en prioritaire werkgebieden van het Instituut. Het draagt eveneens bij tot het goed bestuur van het BIPT.
 • Plannen en verslagen

  Pagina's
  Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten. Elk jaar brengt het BIPT, in zijn jaarverslag, verslag uit over zijn activiteiten van het afgelopen jaar. De Raad van het BIPT stelt om de drie jaar een strategisch plan op, waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Jaarverslag 2023

  Publicaties › Jaarverslag -
  In het jaarverslag maakt het BIPT de balans op van het afgelopen jaar.
 • Micro's

  Pagina's
  Lijsten van de frequenties die toegestaan zijn voor microfoons en in-ear-systemen in een gegeven gebied.
Naar boven