• FAQ

    De meeste grote fabrikanten brengen compatibele telefoons op de markt, maar het merendeel van de Belgische gebruikers beschikt niet over een dergelijk toestel. Om 5G te kunnen gebruiken zal men zich in de regel een nieuw toestel moeten aanschaffen.

    Alles wat je moet weten over 5G

  • FAQ

    Alles wat je moet weten over 5G

    Op vraag van het Brussels gewest onderzocht het BIPT reeds in september 2018 welke stralingsnormen nodig zouden zijn om mobiele 5G - netwerken (5G) uit te rollen. Het technisch rapport over de impact van de huidige Brusselse stralingsnormen op de uitrol van mobiele netwerken concludeerde dat rekening houdende met de verwachte toename van het dataverkeer en een gewenste uitrol van 5G de stralingsnormen dienen te worden aangepast. Het rapport betrof de uitrol van 5G, maar waarschuwde tevens dat ook 4G-netwerken op termijn dreigen te verzadigen. Dit werd bevestigd in de studie van 8 maart 2021 waarin het BIPT de risico's voorspelt van congestie van de 4G-netwerken in 3 grote steden:

    • In Antwerpen voorspelt de studie dat de 4G-netwerken geen gevaar voor aanzienlijke congestie lopen.
    • In Luik wordt verwacht dat er voor de 4G-netwerken een risico van gedeeltelijke congestie zal zijn tijdens de piekuren. 
    • Voor Brussel waarschuwt de studie dat er voor de 4G-netwerken een risico van sterke congestie zal zijn tijdens de piekuren.

  • FAQ

    Alles wat je moet weten over 5G

    Met 5G wordt de capaciteit van mobiele netwerken verder verhoogd om zo te kunnen blijven voorzien in het nog steeds sterk groeiende mobiele dataverkeer. Zo werd er een vertienvoudiging van het dataverkeer waargenomen de laatste 5 jaar.

    Daarnaast biedt 5G ondersteuning voor het Internet-of-Things en voor nieuwe toepassingen in bijvoorbeeld de auto-industrie, gezondheidszorg, media en entertainment.

    5G richt zich op een verdere verbetering van de mogelijkheden van mobiele netwerken. Hierbij zijn drie speerpunten te onderscheiden:

    • een verhoging van de datasnelheid per gebruiker en verhoging van de capaciteit van mobiele netwerken om in de toekomstige groei van het dataverkeer te kunnen voorzien. Dit zal aanleiding geven tot een betere gebruikerservaring en maakt toepassingen mogelijk die meer snelheid vereisen, zoals Ultra-High Definition Video, Augmented Reality en Virtual Reality…;
    • een verbetering van de betrouwbaarheid en tijdsvertraging. Hierdoor kunnen innovatieve diensten ontwikkeld worden waarvoor de reactiesnelheid zeer belangrijk is, zoals autonoom rijden;
    • een verhoging van het aantal apparaten dat in een gegeven gebied verbonden kan worden. Dit stimuleert de groei van het Internet of Things wat een efficiënter beheer en opvolging in diverse sectoren maar ook in je thuissituatie mogelijk maakt (Smart Homes, Smart Ports, Smart Agriculture...).

  • FAQ

    In december 2020 activeerde Proximus 5G op het spectrum waarvoor voorlopige gebruiksrechten werden verworven op een  aantal sites.

    Daarnaast maakt Proximus voor zijn “5G-Light “product, gelanceerd in april 2020, gebruik van de frequentiebanden die in het verleden al aan Proximus op basis van zijn 3G-vergunning zijn toegewezen, nl. de 2100 MHz-band. Ingevolge het principe van de technologische neutraliteit (opgelegd door de Europese richtlijnen) zijn de operatoren die gebruiksrechten verkregen hebben binnen een bepaalde frequentieband vrij om te beslissen welke technologie ze gebruiken. De demarche van Proximus was in dat opzicht dan ook volkomen wettelijk. Het bijhorende tariefplan kreeg de naam Mobilus 5G Unlimited plan en werd aangeboden voor 49,99 euro/maand. Het biedt tot 30% hogere downloadsnelheden dan 4G.
    Proximus moet ook met het 5G-light product de huidige stralingsnormen blijven respecteren.

    Telenet lanceert vanaf december 2021 gradueel zijn mobiele 5G-netwerk.

    De eerste 5G-zones bevinden zich rond Leuven, Antwerpen en de kust.  Klanten met een 5G-smartphone en een ONE-, ONEup-, KLIK- en KING of KONG Business-abonnement kunnen als eersten de voordelen van deze nieuwe technologie ervaren. In de lente van 2022 volgen de andere mobiele producten van Telenet, Telenet Business en BASE. Het 5G-netwerk zal dan in de volgende jaren verder uitgebouwd worden.

    Momenteel worden er ook 5G-testen uitgevoerd via 5G-testvergunningen.

    Alles wat je moet weten over 5G

  • FAQ

    Er zijn verschillende niveaus van examens, van beginnend tot ervaren.

    • Voor beginners:

    Het C-examen (basis bedieningscertificaat) bestaat uit 30 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen.
    Een goed antwoord telt voor 1 punt ; een slecht antwoord of een afwezigheid van antwoord telt voor 0 punten. Om te slagen moet men 80 % van de punten behalen. 
    Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.
    Om aan dit examen deel te nemen is een attest nodig waaruit blijkt dat men geslaagd is voor een praktische test, georganiseerd door een door het BIPT erkende radioamateurvereniging.

    • Voor novicen:

    Het B-examen (novice bedieningscertificaat) bestaat uit 38 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen (20 vragen die bettrekking hebben op techniek, 10 vragen die betrekking hebben op wetgeving en 8 vragen die betrekking hebben op procedures).
    Een goed antwoord telt voor 1 punt ; een slecht antwoord of een afwezigheid van antwoord telt voor 0 punten. Om te slagen moet men minstens 50 % van punten voor elke examenonderdeel. 
    Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.

    • Voor deskundigen:

    Het A-examen (HAREC bedieningscertificaat) bestaat uit 48 meerkeuzenvragen over de leerstof die in het handboek is opgenomen (30 vragen die bettrekking hebben op techniek, 10 vragen die betrekking hebben op wetgeving en 8 vragen die betrekking hebben op procedures).
    Een goed antwoord telt voor 1 punt ; een slecht antwoord of een afwezigheid van antwoord telt voor 0 punten. Om te slagen moet men minstens 50 % van punten voor elke examenonderdeel. 
    Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.
     

  • FAQ

    De examenzaal is alleen toegankelijk op vertoon van je identiteitskaart.

    • Het VHF-examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen betreffende de materie van de handleiding ter voorbereiding op het examen om het beperkt certificaat van radiotelefonist te behalen. Om te slagen moet men 60% van de punten behalen. Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.
      Een gedrukte versie van de VHF-handleiding is verkrijgbaar via storting van € 5 op rekening IBAN BE68 6791 7078 16 34 (BIC : PCHQBEBB) met de vermelding “VHF-handleiding” en na het mailen van de kopie van het bewijs van je betaling naar maritiem@bipt.be.
    • Het SRC-examen bestaat uit 33 meerkeuzevragen (23 SRC en 10 VHF) betreffende de stof die opgenomen is in het examenprogramma. Om te slagen moet men voor elke materie 60% van de punten behalen. Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.

  • FAQ

    Daarvoor stuur je een mail naar het adres examen@bipt.be met je naam, voornaam, (post)adres, telefoonnummer alsook een kopie van beide zijden van je identiteitskaart.

    Als je een examen van niveau C wil afleggen, gelieve dan het attest toe te voegen waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor een praktische test van een erkende vereniging.

    Onze dienst zal met je contact opnemen om examendatums voor te stellen.

    Denk eraan dat je minstens 12 jaar moet zijn om aan een examen deel te nemen.

  • FAQ

    Dat wordt beschreven in de tabel van het frequentieplan voor radioamateurs, die voortspruit uit een besluit van het BIPT.

  • FAQ

    Deze wijzigingen hebben enkel betrekking op de verkopen gedaan door professionals aan particulieren (B2C).

    Bijvoorbeeld een aankoop die online werd verricht door een Belgische consument op een Chinees platform. 

    • De koper moet de btw betalen op de goederen die de EU worden ingevoerd vanuit een derde land.
    • Voor de goederen met een maximumwaarde van € 150 die online worden gekocht buiten de EU, betaalt de koper de btw bij de verkoop wanneer de verkoper geregistreerd is bij het nieuwe unieke loket (IOSS).
    • Wanneer de verkoper niet geregistreerd is bij het IOSS of wanneer het bedrag van de aankopen hoger is dan € 150, zal de koper in principe de btw betalen aan de vervoerder bij de levering.

    Controleer goed bij wie u koopt en in het bijzonder of de btw en de invoerrechten inbegrepen zijn in de verkoopprijs om alle verrassingen te vermijden. Controleer uw bestelling en uw factuur!

    Alles wat u moet weten over de nieuwe BTW-regels voor e-commerce (Informatie voor consumenten in de EU).

    Meer info op de website van de Federale Overheidsdienst Financien :

  • FAQ

    Je moet ons jouw stationsvergunning terugsturen om die te kunnen deactiveren en om jouw boot te schrappen in de internationale databanken.

    Stuur die ajb. terug naar:

    BIPT
    Dienst Maritiem
    Ellipsgebouw C
    Koning Albert II-laan 35 Bus 1
    1030 Brussel (België)

Naar boven