Informatie over uw radiocommunicatienetwerk

Het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen is gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 2013. De gecoördineerde teksten kunnen worden geraadpleegd.

De voornaamste wijzigingen zijn vermeld in de brief die verzonden is aan de vergunninghouders. Die wijzigingen betreffen:
- het verband tussen de rechten en de gebruikte bandbreedte,
- de terugbetaling van de betaalde rechten bij de stopzetting van de activiteiten,
- de uitbreiding van de regel voor de netwerken met een dekking van minder dan een kilometer tot de netwerken van de 3e categorie,
- de herziening van de tarieven voor de straalverbindingen,
- de herziening van de vermenigvuldigingsfactor voor laattijdige aanvragen,
- de vermindering van de rechten voor de testnetwerken.

FAQ's
A.    Frequentieverandering
B.    Terugbetalingen
C.    Straalverbindingen
D.    Testnetwerken

A.    Frequentieverandering

1.    Ben ik verplicht om te veranderen van frequentie?
2.    Zal ik bij een frequentieverandering dossierkosten moeten betalen?
3.    Over welke termijn beschik ik na de toewijzing van de nieuwe frequentie om mijn apparatuur aan te passen?
4.    En indien een maand niet volstaat om mijn toestellen te herprogrammeren?
5.    Zijn toestellen met een bandbreedte van 6,25 kHz even doeltreffend als de andere?
6.    Ik vraag een frequentieverandering aan. Heb ik onmiddellijk recht op het verlaagde tarief?
7.    In welke volgorde worden de aanvragen voor frequentieveranderingen behandeld?
8.    Hoe moet ik een nieuwe frequentie aanvragen?
9.    Mag ik deze aanvraag via e-mail indienen?
10.  Ik ben installateur, mag ik de aanvraag indienen in naam van mijn klant?
11.  Mijn radiocommunicatiemateriaal kan niet worden geherprogrammeerd. Kan ik een uitzondering vragen en hetzelfde tarief betalen als voordien?
12.  Wat riskeer ik als ik een nieuwe vergunning vraag en mijn apparatuur niet herprogrammeer?
13.  Komt het BIPT tussenbeide in de herprogrammeringskosten?
14.  Waar kan ik de nieuwe methode voor de berekening van het jaarlijkse controlerecht vinden?
15.  Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe methode voor de berekening van het jaarlijkse controlerecht?
16.  Wat is die factor B?
17.  Wat betekent BMBB?
18.  Hoe kan ik de bandbreedte achterhalen van mijn radiocommunicatie-installatie?
19.  Geldt die factor B ook voor draadloze microfoons/in-ear monitoring-systemen of draadloze camera's?
20.  Vanaf wanneer geldt deze nieuwe berekeningsmethode?
21.  Hoe kan ik weten onder welke categorie mijn radionetwerk valt?
22.  Kan ik mijn aanvraag nu al indienen of moet ik wachten tot 2014?

1.    Ben ik verplicht om te veranderen van frequentie?
- Neen, er is geen enkele verplichting om van frequentie te veranderen maar als u uw huidige frequentie behoudt, zou het jaarlijkse recht wel kunnen stijgen.

2.    Zal ik bij een frequentieverandering dossierkosten moeten betalen?
- Neen, om van frequentie te veranderen hoeft u geen kosten te betalen aan het BIPT.

3.    Over welke termijn beschik ik na de toewijzing van de nieuwe frequentie om mijn apparatuur aan te passen?
- U hebt een maand de tijd.

4.    En indien een maand niet volstaat om mijn toestellen te herprogrammeren?
- Het BIPT kan de termijn verlengen op basis van een gemotiveerd verzoek.

5.    Zijn toestellen met een bandbreedte van 6,25 kHz even doeltreffend als de andere?
- Met de nieuwe technologieën is de kwaliteit van de communicatie gelijkaardig.

6.    Ik vraag een frequentieverandering aan. Heb ik onmiddellijk recht op het verlaagde tarief?
- Neen, het verlaagde tarief zal worden toegepast na de toekenning van de nieuwe vergunning. Indien geen redelijke termijn (twee maanden) kan worden nagekomen door het BIPT, zal het nieuwe tarief worden toegepast na deze periode van twee maanden.

7.    In welke volgorde worden de aanvragen voor frequentieveranderingen behandeld?
- De aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.

8.    Hoe moet ik een nieuwe frequentie aanvragen?
- Er staat een specifiek formulier online op onze website.

9.    Mag ik deze aanvraag via e-mail indienen?
- Ja, maar het document in de bijlage moet worden ondertekend door een verantwoordelijke.

10.    Ik ben installateur, mag ik de aanvraag indienen in naam van mijn klant?
- Ja, maar de aanvraag moet worden ondertekend door uw klant of deze moet u een volmacht geven die bij de aanvraag moet worden gevoegd.

11.    Mijn radiocommunicatiemateriaal kan niet worden geherprogrammeerd. Kan ik een uitzondering vragen en hetzelfde tarief betalen als voordien?
- Neen, het koninklijk besluit voorziet in geen enkele uitzondering.

12.    Wat riskeer ik als ik een nieuwe vergunning vraag en mijn apparatuur niet herprogrammeer?
- Het BIPT (de NCS-dienst) zal systematische controles uitvoeren. Elke tekortkoming kan worden bestraft door de inbeslagneming van de apparatuur en het opstellen van een proces-verbaal.

13.    Komt het BIPT tussenbeide in de herprogrammeringskosten?
- Neen, deze frequentieverandering gebeurt op het verzoek van de klant, er wordt in geen enkele vergoeding voorzien.

14.    Waar kan ik de nieuwe methode voor de berekening van het jaarlijkse controlerecht vinden?
- U vindt deze in bijlage 1 bij het gewijzigde koninklijk besluit van 18 december 2009.

15.    Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe methode voor de berekening van het jaarlijkse controlerecht?
- De berekeningsformules zijn gelijk gebleven behalve dat ze vanaf nu vermenigvuldigd worden met een factor B, die rekening houdt met de bezette maximale bandbreedte (BMBB) uitgedrukt in kHz.

16.    Wat is die factor B?
- Die factor B is:
-    0,5 wanneer BMBB  <= 5,5 kHz
-    1 wanneer 5,5 < BMBB <= 11 kHz
-    2 wanneer 11 < BMBB <= 25 kHz
-    BMBB/12,5 wanneer BMBB > 25 kHz

17.    Wat betekent BMBB?
- BMBB = bezette maximale bandbreedte uitgedrukt in kHz.

18.    Hoe kan ik de bandbreedte achterhalen van mijn radiocommunicatie-installatie?
- Dat gegeven is vermeld op de vergunning.
Voorbeeld: wanneer uw vergunning als soort van modulatie 14k0F3E vermeldt, betekent dit dat uw systeem een bezette maximale bandbreedte heeft van 14 kHz. Het gevolg daarvan is dat u in de toekomst het dubbele controlerecht zult moeten betalen.

19.    Geldt die factor B ook voor draadloze microfoons/in-ear monitoring-systemen of draadloze camera's?
- Ja, maar hij wordt anders bepaald, afhankelijk van de bandbreedte van de toepassing.
Voor draadloze microfoons factor B = 1.
Voor draadloze camera’s, B = BW/8, waarbij BW de gebruikte bandbreedte is uitgedrukt in MHz en afgerond naar de hogere MHz.

20.    Vanaf wanneer geldt deze nieuwe berekeningsmethode?
- De datum waarop de nieuwe berekeningsmethode ingaat, hangt af van de categorie waaronder uw radionetwerk valt.
Voor de netwerken van categorie 1 is de ingangsdatum 1 januari 2014.
Voor de netwerken van categorie 3 is de ingangsdatum 1 januari 2015.

21.    Hoe kan ik weten onder welke categorie mijn radionetwerk valt?
- Dat gegeven is vermeld op de vergunning.

22.    Kan ik mijn aanvraag nu al indienen of moet ik wachten tot 2014?
- De aanvraag om van frequentie te veranderen kan nu al worden ingediend. Het is zelfs aangeraden, want zo bent u zeker dat er op 1 januari 2014 geen stijging komt.
Naar boven

B.    Terugbetalingen

23.    Als ik mijn radionetwerk of de vergunning van een of meer draagbare of mobiele toestellen voortijdig zou willen opgeven, wordt het verschuldigde recht dan terugbetaald?
24.    Ik ben radioamateur; als ik mijn vergunning opzeg, word ik dan ook terugbetaald?
25.    Ik heb een algemene houdersvergunning. Word ik ook terugbetaald als ik mijn activiteiten stopzet?
26.    Ik zeg mijn netwerk op op 15 december; word ik voor één maand terugbetaald?
27.    Ik zeg mijn netwerk op. Welke stappen moet ik ondernemen om terugbetaald te worden?

23.    Als ik mijn radionetwerk of de vergunning van een of meer draagbare of mobiele toestellen voortijdig zou willen opgeven, wordt het verschuldigde recht dan terugbetaald?
- Ja, het BIPT zal een creditnota opstellen voor het aantal niet vervallen maanden, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand aangerekend wordt. Deze bepaling zal gelden vanaf 2014.

24.    Ik ben radioamateur; als ik mijn vergunning opzeg, word ik dan ook terugbetaald?
- Ja, deze bepaling geldt ook voor radioamateurs.

25.    Ik heb een algemene houdersvergunning. Word ik ook terugbetaald als ik mijn activiteiten stopzet?
- Nee, omdat het jaarlijkse recht zo laag is, is er geen terugbetaling voor houdersvergunningen.

26.    Ik zeg mijn netwerk op op 15 december; word ik voor één maand terugbetaald?
- Nee, er wordt terugbetaald naar rato van de maanden van niet-gebruik, waarbij elke begonnen maand dus verschuldigd blijft.

27.    Ik zeg mijn netwerk op. Welke stappen moet ik ondernemen om terugbetaald te worden?
- U hoeft niets te doen. De terugbetaling verloopt automatisch.
Naar boven

C.    Straalverbindingen

28.    Ik heb een straalverbinding (punt-tot-puntverbinding). Is hier ook een nieuwe methode voor de berekening van het controlerecht van toepassing?
29.    Vanaf wanneer geldt deze nieuwe methode voor de berekening van het controlerecht wat de straalverbindingen betreft?

28.    Ik heb een straalverbinding (punt-tot-puntverbinding). Is hier ook een nieuwe methode voor de berekening van het controlerecht van toepassing?
- Ja. U vindt deze in bijlage 1 bij het gewijzigde KB in punt 2° van artikel 2. Ook het Excel-rekenblad is aangepast.

29.    Vanaf wanneer geldt deze nieuwe methode voor de berekening van het controlerecht wat de straalverbindingen betreft?
- Zodra het nieuwe KB in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, zal de nieuwe berekeningsmethode met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 worden toegepast.
Naar boven

D.    Testnetwerken

30. Ik wens vijf toestellen te testen; hoeveel moet ik betalen?

30.    Ik wens vijf toestellen te testen; hoeveel moet ik betalen?
- Het recht van € 113,29 (niet-geïndexeerd) is verschuldigd per ondeelbare schijf van 10 stations. In geval van vijf stations moet er dus behalve de dossierkosten € 113,29 (niet-geïndexeerd) worden betaald. Deze bepaling geldt vanaf 2014.
Naar boven