Radioapparatuur


Welke toestellen?

Samengevat gaat het om alle apparatuur die radiogolven kan uitzenden en/of ontvangen, ongeacht of dat bedoeld is voor communicatie, om audiovisuele mediadiensten te verstrekken en/of voor radiodeterminatie. 

Enkele voorbeelden: 

 • smartphones en snoerloze DECT-telefoons;
 • mobiele radiozendontvangtoestellen (PMR) die worden gebruikt in de zee- en luchtvaart, bewaking, omroep ...
 • afstandsbedieningen van poorten (garages, auto’s) ...
 • draadloze alarmsystemen, draadloze micro’s en oortjes, draadloze camera’s;
 • toestellen die uitgerust zijn met een wifi- of Bluetooth-chip: computers, tablets, smartwatches, radiobestuurd speelgoed ...
 • navigatiesystemen (gps, Galileo, Glonass), radars, trackers;
 • slimme huishoudtoestellen: koelkast, koffiezetapparaat ...


Kortom, elk toestel waarin een radiozender en/of een radio-ontvanger zit.

Wetgeving

Het gaat over de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, meer in het bijzonder art. 32 en het koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur die Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad (RED) omzetten in Belgisch recht.

De wetgeving schrijft voor dat radioapparatuur die op de markt wordt gebracht (gecommercialiseerd) moet voldoen aan essentiële eisen alsook aan andere eisen. Die eisen hebben betrekking op:

 • het efficiënte en geoptimaliseerde gebruik van de radiofrequenties om geen schadelijke storingen te veroorzaken
 • de elektromagnetische compatibiliteit;
 • de gezondheid;
 • de veiligheid van personen en huisdieren;
 • de bescherming van goederen;
 • bepaalde administratieve bepalingen.


Conformiteit

Wat kunt u controleren alvorens een radiotoestel te kopen?

 • De markering  op de verpakking

markering op verpacking

 • De markering  op het product  

markering op product

 • De EU-conformiteitsverklaring van de fabrikant of een internetlink waar deze kan worden gevonden, die bij het product moet gevoegd zijn. 

Door de markering aan te brengen en de EU-conformiteitsverklaring bij te voegen, verklaart de fabrikant dat zijn toestel conform de in zijn verklaring opgenomen wetgeving is. 

Toch bestaan er uitzonderingen in bepaalde domeinen zoals maritiem, luchtvaart, enz.  die zijn onderworpen aan andere meer specifieke wetten.

Nationale beperkingen

In sommige staten van de Europese markt kunnen gebruiksbeperkingen gelden voor radioapparatuur.

De wetgeving bepaalt dat de informatie die op de verpakking staat het mogelijk maakt om de lidstaten te identificeren waarin deze beperkingen bestaan; ze kunnen van tweeërlei aard zijn:

 • beperkingen betreffende de ingebruikneming, verbonden aan de nationale specificaties voor het gebruik van het spectrum; vb. gebruik enkel binnenshuis toegestaan. 
 • om het toestel te gebruiken dient op voorhand een gebruiksvergunning of een bedieningscertificaat te worden verkregen (vb.: luchtvaart, maritiem, alsook voor de radioamateurs).

De uitvoeringsverordening (EU) 2017/1354 van de Commissie, die in werking is getreden op 9 augustus 2018, voorziet in twee manieren om de informatie met betrekking tot de beperkingen te presenteren op de verpakking:

 1. een tabel waarin het onderstaande pictogram moet worden opgenomen, alsook (onder of naast het pictogram) de afkortingen van de lidstaten in kwestie.
  Nationale beperkingen

 2. de woorden “Beperkingen of voorschriften in”, gevolgd door de afkortingen van de lidstaten in kwestie.  


Die informatie is bestemd om de aandacht van de importeurs, distributeurs, eventuele kopers te vestigen op de beperkende voorwaarden.

Situatie in België

Om bepaalde types radiocommunicatieapparatuur te houden en te gebruiken moet voorafgaand een vergunning worden verkregen alsook in bepaalde gevallen van een bedieningscertificaat.
Voorbeelden: Ongeacht of het voor radiomaritiem, radioluchtvaart of radioamateur is, de gebruiker moet een bedieningscertificaat hebben. Om dat certificaat te verkrijgen, moet een examen worden afgelegd.


Meer informatie ?

 • Het houden en/of gebruiken van radioapparatuur die is onderworpen aan een vergunning; zie Radionetwerken.