Netwerkneutraliteit

Wat is dat? Het principe van netwerkneutraliteit garandeert dat alle gegevens op het internet gelijk worden behandeld, ongeacht de bron, de bestemming, het toestel, de applicatie om de informatie of de inhoud van de overgezonden informatie over te zenden.

Het principe belet dus dat de operatoren bepaalde klanten (die meer zouden betalen) gunstiger kunnen behandelen dan anderen en voorrang kunnen geven aan de inhoud die afkomstig is van bepaalde klanten ten opzichte van de inhoud die door anderen wordt verzonden ...

De Europese Unie heeft op 25 november 2015 in haar verordening (EU) 2015/2120 gemeenschappelijke regels aangenomen en op 30 augustus 2016 heeft BEREC, de groepering van Europese regulatoren, richtsnoeren gepubliceerd die verduidelijken op welke manier de verordening zal worden toegepast.Individuele gebruikers hebben dus het recht om toegang te krijgen tot inhoud en tot diensten op het internet en daar inhoud en diensten te verdelen
(uiteraard met inachtneming van de wetten op illegale of schadelijke inhoud).

Netwerkoperatoren of internetproviders mogen geen inhoud blokkeren of vertragen op basis van de individuen of maatschappijen die deze verzenden of ontvangen.

Sommige noodzakelijke (uitzonderlijke en tijdelijke) ingrepen om congestie te voorkomen, om de netwerkveiligheid te waarborgen zijn evenwel mogelijk, wanneer die niet discrimineren op grond van het soort van gebruiker of inhoud. Indien klanten behoefte hebben aan bijkomende capaciteit of als ze een hoger kwaliteitsniveau nodig hebben, kunnen de operatoren die aan hen bieden, als dat geen invloed heeft op de beschikbaarheid, kwaliteit of capaciteit van het open internet.

De operator moet zijn klant informeren over de werkelijke kwaliteit van de aansluiting die hij levert; hij moet preciseren wat het prestatievermogen van deze aansluiting zou kunnen beïnvloeden of wat een risico kan inhouden voor de persoonsgegevens of de privacy van deze klant. De operator moet ook nauwkeurige technische aanwijzingen geven, met name over de verwachte download- en uploadsnelheid. Hij moet bovendien vermelden waar men terechtkan met klachten wanneer bepaalde verplichtingen niet zijn nagekomen.Wat houdt dit in voor de consument?

De consument heeft recht op een contract waarin de verwachte prestaties van de internetverbinding waarop hij intekent worden verduidelijkt (prestaties die concreet van toepassing zijn op het adres van de aansluiting in geval van vast internet).

Het contract moet ook de schadevergoeding verduidelijken die van toepassing is bij niet-naleving van de bepalingen van het contract, alsook de manier om klacht in te dienen.

Een internetprovider mag u niet beletten om toegang te krijgen tot inhoud op het netwerk of inhoud te verdelen, maar hij kan u wel ertoe verplichten een gedragscode na te leven wanneer hij een contract met u afsluit; deze gedragscode vestigt uw aandacht erop dat u geen illegale inhoud mag verdelen (bijvoorbeeld afbeeldingen van kinderporno of oproepen tot haat, enz.).